حقوق کیفری بخش مهم و گسترده علم حقوق می باشد که سابقه ای دیرینه دارد و قوانین موجود در این حوزه بسیار موثر در زندگی هر فرد می باشد.