شریفات رسیدگی به دعاوی در مراجع فضایی در قوانینی تحت عنوان قانون آیین دادرسی گنجانده شده است.

همچنین به موجب این قوانین به دعوای افراد رسیدگی می شود.