حقوق خانواده بخش مهمی از حقوق و همچنین زیرمجموعه حقوق مدنی است که در طول زندگی پیوسته با آن سروکار داریم.