تکرار جرم

تکرار جرم

اگر بخواهیم که به شکل ساده تکرار جرم را تعریف کنیم به این معناست: کسی که به … ادامه مطلب